Anunt referitor la lansarea procedurii de achizitie privind atribuirea contractului de furnizare pentru Proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE TEREN, STATIE DE TRANSFORMARE, DRUMURI DE ACCES, LINIE DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA” dezvoltat de S.C. HELIOLUX S.R.L., in calitate de beneficiar privat, in Loc. Parau, Jud. Brasov, CF 100281, 100282, 100283, 100284, 100286, 100287, 100288, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295, 100297

 

Informații generale privind Beneficiarul

S.C. HELIOLUX S.R.L.

CUI: RO42041383

Nr. înreg. în Reg. Com.: J40/21451/2021

Sediu social: Bucureşti, Sectorul 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 89-97, Cladire B, Metropolis Center, Etaj 5

Capital social: 1.484.000,00 lei

Obiect de activitate: 3511 – Producția de energie electrică

Administrator: Bogdan Asanache

Descriere

Produse pentru dezvoltare parc fotovoltaic cu capacitatea de 83.07 MW în Loc. Parau, Jud. Brasov

Tip procedură achiziție

Procedură competitivă

Tip contract

Contract de furnizare

Dată publicare anunț

07/07/2023

Dată limită depunere ofertă

07/08/2023

Acord cadru

Nu

Criteriu atribuire

Alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectului Contractului de finanțare

Județ implementare

Brasov

Localitate implementare

Parau

Valoare buget

87.223.500,00 lei

Număr loturi

1

Nume

Asanache

Prenume

Bogdan

Email

bogdan@econergytech.com

Telefon

+40731498075

Detalii transmitere ofertă

Prezentul anunt este publicat atat pe site-ul web al Beneficiarului, https://www.econergytech.com/parau-project-tender/, cat si in ziarul/cotidianul de interes national „Adevarul”, sectiunea „Anunturi-Licitatii”.

Fiecare Ofertant va elabora Oferta in baza Caietului de sarcini si a restului documentatiei de atribuire pe care le va putea descarca din josul acestei pagini web:  https://www.econergytech.com/parau-project-tender/.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: Data: 07.08.2023 Ora Romaniei 23:59

Locul si modalitatea de depunere: Oferta si formularele anexate la Caietul de sarcini completate si semnate se vor arhiva de catre Ofertant in format .rar sau .zip.

Arhiva va fi protejata prin setarea unei parole de catre Ofertant. si va fi depusa in format electronic prin transmiterea acesteia la urmatoarea adresa de e-mail: heliolux@econergytech.com.

Parola va fi comunicata comisiei de evaluare constituite de Beneficiarul Privat, de catre un reprezentant al Ofertantului, la data stabilita in Caietul de sarcini pentru deschiderea ofertelor si cu cel mult 30 de minute inainte de ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail heliolux@econergytech.com. Transmitrea de catre Ofertant a parolei anterior datei si orei mai sus mentionate, va reprezenta un motiv de descalificare a Ofertantului.

Persoana in atentia careia se va depune Oferta este domnul Bogdan Asanache.

Atat in corpul primului e-mail prin care este transmisa arhiva, cat si in corpul celui de-al doilea e-mail prin care este transmisa parola se vor mentiona urmatoarele:

  1. Denumirea Beneficiarului Privat, astfel cum este mentionata in Caietul de sarcini;
  2. Datele de identificare si de contact ale Ofertantului;
  3. In cazului primului e-mail, mentiunea “Oferta pentru proiectul parc fotovoltaic Parau – procedura competitiva”, precum si mentiunea “Parola va fi transmisa comisiei de evaluare constituite de Beneficiarul Privat printr-un e-mail subsecvent pe care vi-l vom transmite la data stabilita pentru deschidere ofertelor si cu cel mult 30 de minute inainte de ora stabilita pentru deschiderea ofertelor”;
  4. In cazul celui de-al doilea e-mail, mentiunea “Parola pentru deschiderea ofertei aferente proiectului parc fotovoltaic Parau – procedura competitiva este: [a se completa cu parola].

Ofertele transmise (i) la o alta adresa de e-mail decat cea stabilita in anunt, precum si in Caietul de sarcini, (ii) dupa implinirea termenului de depunere a ofertelor sau (iii) fara protejarea arhivei printr-o parola ce va fi comunicata la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, vor fi considerate neconforme si, prin urmare, vor fi descalificate de drept.

Solicitare clarificari: Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format electronic la adresa de e-mail mentionata anterior, in cel mult 10 (zece) zile lucratoare de la publicarea anuntului privind demararea procedurii de achizitie, respectiv pana la data de 21.07.2023, orele 23:59.

Transmitere a raspunsului la clarificari: Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise prin e-mail in acelasi timp tuturor operatorilor economici interesati. Raspunsurile la solicitarile de clarificari nu se vor transmite cu mai putin de o zi lucratoare inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

In cazul in care, prin raspunsurile la clarificari, intervin situatii care duc la modificari/ajustari ale Caietului de sarcini, Beneficiarul Privat poate prelungi termenul de depunere al ofertelor cu cel putin 5 zile lucratoare, astfel incat sa asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor. Beneficiarul Privat nu poate stabili prin clarificari criterii si/sau conditii noi si nici nu le poate modifica pe cele existente.

Data si ora deschiderii ofertelor: Membrii comisiei de evaluare constituite de Beneficiarul Privat vor deschide ofertele la data de 08.08.2023, ora 14:00.

Termenul de evaluare a ofertelor: Beneficiarul Privat va evalua ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele din Caietul de sarcini si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si care prezinta cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectului contractului de finantare in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.

In etapa de evaluare a ofertelor se va tine cont de toate cerintele pe care Beneficiarul Privat le-a mentionat in Caietul de sarcini, criteriu de atribuire, inclusiv cerinte care tin de verificarea capacitatii tehnice/financiare a ofertantilor sau alt tip de cerinte, daca acestea au fost solicitate.

In etapa de evaluare a ofertelor nu se pot adauga alte cerinte si nu se poate renunta la cerintele deja enuntate in Caietul de sarcini.

Beneficiarul Privat poate solicita ofertantilor clarificari ori de cate ori considera ca este necesar, in cazul in care exista neclaritati sau documente lipsa.

Comunicarea ofertei castigatoare: Beneficiarul va transmite tuturor ofertantilor, prin e-mail, proiectul de Raport al procedurii de achizitie, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea evaluarii ofertelor primite.

Numele ofertantului desemnat castigator si pretul contractului vor fi mentionate in mod expres in Raportul procedurii de achizitie.

Perioada de contestare: Ofertantii care se considera lezati in drepturile lor ca urmare a modului in care s-a desfasurat procedura competitiva sau ca urmare a deciziilor luate in urma procesului de evaluare a ofertelor pot sa inainteze contestatii.

Contestarea va include o etapa prealabila, in fata Beneficiarului Privat, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii Raportului procedurii de achizitie. Beneficiarul Privat va raspunde Ofertantilor, prin e-mail, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiilor formulate, ce poate fi prelungit o singura data, cu maxim 5 zile lucratoare, de Beneficiarul Privat.

Ulterior comunicarii raspunsului Benerficiarului Privat la contestatia transmisa sau dupa expirarea termenului de raspuns al Beneficiarulu Privat, Ofertantul are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente in termen de 10 zile lucratoare. In cazul in care Ofertantul nu va transmite mai intai catre Beneficiarul Privat contestatia prevazuta mai sus in termenul de 5 zile lucratoare de la data transmiterii Raportului procedurii de achizitie, acesta va fi decazut din dreptul de a se adresa instantei judecatoresti.

Rezultatul activitatilor derulate in etapa in care se pot depune contestatii va fi mentionat de catre Beneficiarul Privat in Raportul procedurii de achizitie ce va fi, astfel, transmis prin e-mail, in versiune finala, catre toti operatorii economici care au inaintat Oferte, si va fi disponibil si pe web site.

In cazul in care oricare Ofertant va contesta in mod sicanatoriu si/sau fara un motiv temeinic desfasurarea procedurii competitive sau deciziile luate in urma procesului de evaluare a ofertelor si va produce astfel daune Beneficiarului Privat, acesta va datora daune directe si indirecte pentru toate pagubele astfel produse Beneficiarului Privat, care va putea solicita plata daunelor dupa respingerea de catre instanta competenta a contestatiei depuse de respectivul Ofertant.

Termenul pentru semnarea contractului de achizitie: Beneficiarul Privat va transmite, prin e-mail, ofertantului declarat castigator invitatia pentru semnarea contractului de achizitie. Termenul pentru semnarea acestuia este de cel mult 5 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.

Termenul pentru comunicarea rezultatului procedurii competitive: In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie, Beneficiarul Privat va comunica tuturor ofertantilor, prin e-mail, rezultatul procedurii competitive.